[F8] File Upload

Ctrl+V veya ⌘+V ile Dosya/URL yüklenebilir.

* Yüklenebilir Max Dosya Boyutu: 1024 MB